Vedtægter §


Vedtægter for Foreningen Lokalråd 4540


§ 1            Navn og hjemsted
Foreningen ”Lokalråd 4540” har hjemsted i Odsherred Kommune.

§ 2            Formål
Foreningen har til formål ud fra det frivillige foreningsarbejde at arbejde for et øget samarbejde mellem virksomheder, foreninger, kultur, offentlige arbejdspladser, fritidshusejere og borgere i Fårevejle, Ordrup, Kårup, Veddinge, Skamlebæk, Stubberup, Vindekilde, Riis (hele postnumret 4540).
Desuden at tilbyde hjælp til at udvikle og støtte, almennyttige, humanitære og gode formål til gavn for borger og gæster i ovennævnte område.
 
§ 3            Foreningens opbygning
Foreningen består af en bestyrelse.
Den øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg samt supplerende udvalg efter behov.
Hvis forretningsudvalget nedsættes skal det bestå af formanden, næstformanden og to medlemmer af bestyrelsen.

§ 4            Medlemskab
Følgende kan være medlemmer: - alle borgere i postnumret 4540 - en husstand i 4540 - alle fritidshusejere i 4540 - alle private/offentlige virksomheder i 4540 - alle institutioner i 4540 - alle foreninger i 4540 - øvrige interessenter, som har interesse i 4540 - Odsherred kommune.
På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret fra det fyldte 12. år.
Et betalt kontingent giver 1 stemme.

§ 5            Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen sammensættes af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Medlemmerne skal så vidt muligt repræsentere så mange interessentgrupper som muligt i henhold til foreningens formål.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger mindst 1 suppleant til at træde ind i bestyrelsen, hvis de valgte medlemmer bliver forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde for en periode ud over 3 måneder.
Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

§ 6            Tegningsret
Lokalrådet 4540 tegnes af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved eventuelt køb eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt med henblik på varetagelse af de daglige forretninger.

§ 7            Samarbejde med andre foreninger.
Indgår foreningen forpligtende samarbejde med andre foreninger, skal samarbejdsaftalen godkendes af bestyrelsen.

§ 8            Økonomi
Bestyrelsen tegner Lokalråd 4540 i økonomisk henseende.
Til den daglige drift skal bestyrelsen vælge en kasserer, som også varetager de enkelte udvalgs økonomiske funktioner.
Kassereren kan være et medlem af bestyrelsen.
Regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12.
Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, og det skal være fremlagt til eftersyn hos bestyrelsen 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer og bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 9            Generalforsamling
Lokalråd 4540 ´s ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med indvarsling mindst 14 dage forud i den lokale presse og foreningens hjemmeside.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgået til formanden senest 8 dage før general-forsamlingen.
Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:

a.
              Valg af stemmetællere
b.               Valg af dirigent
c.               Bestyrelsens beretning
d.               Fremlæggelse af revideret regnskab for Lokalråd 4540 til godkendelse
e.               Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent
f.                Indkomne forslag
g.               Orientering om udvalgsarbejde
h.               Valg af bestyrelsesmedlemmer
i.                Valg af suppleant
j.                Valg af revisorer
k.               Valg af revisorsuppleant
l.                Eventuelt.

§ 10          Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 51% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom overfor formanden.     Generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles mindst 8 dage forud i den lokale presse og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

§ 11          Valg
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder med halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg hvert år. På bestyrelsens konstituerende møde trækkes lod om valgperioder.

§ 12          Ændring af vedtægter
Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 13          Foreningens opløsning
Lokalråd 4540 kan kun opløses, når dette er vedtaget af 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
På den første skal 2/3 af de fremmødte stemme for opløsningen, mens afgørelsen kan ske ved simpelt flertal på den sidste.
Ved opløsning bliver foreningens ejendele at fordele til sociale formål i postnr. 4540 efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. januar 2013
Sign. Erik Winther Dirigent 

Det sker der i Lokalområde 4540

  • Ingen Begivenheder

Det sker i 4540 Kalenderen

maj 2019
MTOTFLS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« apr   jun »

Jeg vil gerne være medlem i Lokalrådet

Felter med * skal udfyldes

Indtast venligst dit Navn
Indtast venligst din Email
Indtast venligst din Folkeregister Adresse
Indtast venligst dit Post nr. og By
Indtast venligst dit Telefon nr.